cassiopeia@frederiksberg.dk 38 211 260

Kommissorium for forældreråd i fritids-og ungdomsklubben Cassiopeia.

Navn:

Forældre/klubråd i Fritids -og Ungdomsklubben Cassiopeia

Opgaven:

* Cassiopeia har en særlig organisering, idet klubben dækker flere skoler, men er officielt organiseret under Lindevangskolens bestyrelse.

* Forældrerådet er et rådgivende organ, som har til formål at sikre forældrenes stemme overfor klubbens ledelse og skolebestyrelsen. Forældrerådet kan således ikke træffe beslutninger af principiel eller økonomisk karakter. Forældrerådet kan indstille beslutningsforslag til skolebestyrelsen, som herefter er forpligtet til at bringe forslaget på dagsorden.

* Forældrerådet har mulighed for at kommenterer skolebestyrelses dagsorden, således at bestyrelsen hører rådet, inden f.eks. et dialogmøde med politikere.

* Forældrerådet fungerer endvidere som sparringspartner for klubbens ledelse.

Forældrerådets medlemmer:

Alle indmeldte børns forældre kan opstille til forældrerådet. Det tilstræbes at man har forældrerepræsentanter fordelt ligeligt fra de to hovedskoler og gerne fra de andre skoler samt at disse er repræsentative for de forskellige klassetrin.

Forældrerådet skal bestå af en ledelsesrepræsentant, en personalerepræsentant samt 5 forældre samt to klubmedlemmer. De to klubmedlemmer skal fortrinsvist repræsentere henholdsvis fritids- og ungdomsklubben.

Forældrene vælges på klubbens forældremøde i efterårsmånederne, dog senest den 15.november

Udtrædelse af forældrerådet sker ved eget ønske, men tilstræbes at være i forbindelse med nyvalg, samt ved udmeldelse af klubmedlemmet fra klubben. Forældrerådets repræsentanterne vælges for et år af gangen.

Klubmedlemmerne vælges ligeledes i efterårsmånederne på et medlemsmøde, dog senest den 15.november. De udtræder af rådet idet de udmeldes af klubben eller efter eget ønske. Ligeledes vælges klubmedlemmerne for et år af gangen.

Forældrerådets organisering

> Der vælges en forældreformand blandt de valgte medlemmer. Dette gøres på førstkommende møde. Formanden har til opgave at afholde forældrerådets beretning på årets forældremøde samt være medansvarlig for at udforme dagsordenen til forældremødet.

> Der udarbejdes dagsorden og referat til samtlige møder. Ansvarlig for dette, er klubbens ledelse.

> Dagsordenen sendes til alle medlemmer i forældrerådet senest en uge før møderne afholdes, samt lægges på klubbens hjemmeside. Referaterne af møderne mailes til alle medlemmer og lægges ligeledes på hjemmesiden.

> Der afholdes 4 årlige møder, udover forældremødet.

> Klublederen kan, i samråd med rådets formand, undtagelsesvist undtage klubrepræsentanterne for deltagelse, såfremt disse finder det nødvendigt.

> Formanden kan indkalde til møde, hvis mere end 50 procent af rådets medlemmer ønsker et møde.

> Forældre og personalerepræsentanten har stemmeret i rådet. Klubmedlemmerne har høringsret og klubbens leder fungere som sekretærer for rådet.